PUUETEGA INIMESTE ELURUUMIDE KOHANDAMISE TOETUS.

21. veebruaril avati puuetega inimestele eluruumi kohandamiseks eraldatavate toetuste taotlusvoor.  Omavalitsustel on võimalik saada raha oma territooriumil elavate erivajadustega inimeste liikuvuse, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks. Selle ametliku teate lihtsamalt äraseletatud sisuks on, et puudega isikutel on võimalik taotleda raha kaldteede ehitamiseks ja tõstukite paigaldamiseks, ukseavade laiendamiseks, pesemis- ja tualettruumi ning köögi ümberehitamiseks jms. toiminguteks. Raha eraldatakse ehitusmaterjalide ja ehituskulude, seadmete, mööbli ning statsionaarsete abivahendite kulude katteks. Riik on püstitanud eesmärgi kohandada üle Eesti kokku 1490, Valga vallas 33 kodu. Eluruum peab olema puudega isiku või tema perekonna omanduses, üürikorterite kohandamiseks toetust ei eraldata.

Taotluste esitamise kord on astmeline. Elanikud esitavad vastava avalduse kohalikule omavalitsusele, kes teeb nendest koondi ja esitab koondi  Riigi Tugiteenuste Keskusele. Viimane vaatab kogu selle info läbi ja teeb otsuse, milliseid taotlusi millise summa ulatuses toetatakse. Toetuse suurus määratakse kahe erineva põhimõtte alusel. Enamlevinud kohandustele (vt eespool kirjasolevat loetelu) on rahastaja määranud ühikuhinna.

Mõned näited ühikuhindadest: vaheplatvormita kaldtee rajamine  2771 EUR, hoone välisukseava kohandus 1403 EUR, WC poti vahetus inva-WC-poti vastu  596 EUR, WC ruumi kohandus 1697  EUR, tualettruumi kohandus (WC ja pesuruum üheskoos) 4338 EUR. Ühikuhinnast suuremad kulud tasub kohanduse kasutaja. Muud kulud, mille suurust ei ole rahastaja ühikuhinnaga piiranud, tasutakse tegelike kulude alusel. Töö ise – kohandus – on tehtav eri skeemi järgi. Ehitajaoskustega eluruumi omanik (pereliige) võib lähtudes vastavatest nõuetest vajalikud tööd ise teha. Ta võib omal algatusel leida ehitaja, silmas pidades, et taotlusega koos tuleb siis esitada kahe ehitaja hinnapakkumised. Aga ta võib jätta ehitushanke pakkumise ja hilisema kohanduse korraldamise rolli ka kohalikule omavalitsusele – Valga vallale.

Avalduste esitamine kohanduste rahastamiseks algas  21. veebruaril 2019 ja vald peab kokku koondatud avaldused koos hinnapakkumistega ära saatma hiljemalt  26. augustil 2019.  Omavalitsuse esitatud taotlus vaadatakse läbi 45 päeva jooksul, s.t. oktoobri keskpaigaks. Toetused makstakse välja pärast kokkulepitud tööde teostamist ja tööde üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Toetuse taotlemiseks vajalikud avalduse vormid (avaldus ise, eluruumi kaasomanike nõusolek tööde teostamiseks, korteri puhul korteriühistu nõusolek) on kätte saadavad Valga valla koduleheküljelKodu kohandamist puudutav tegevus toimub Sotsiaalkaitseministri 06.02.2019  määrus nr 2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” alusel ja viimane on avaldatud Riigi Teatajas  

https://www.riigiteataja.ee/akt/113022019002

Vajalikku infot on võimalik leida ka SKA veebilehelt:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/keskkonna-kohandamine-erivajadustega-inimestele.


Juhul kui vastava problemaatikaga puututakse kokku esmakordselt, siis võib samalt veebilehelt üles otsida sotsiaaltöötajate abivahendina mõeldud juhendi „Keskkonna kohanduse abimaterjal kohaliku omavalitsuse spetsialistile”.  

Valga vallas abistavad eluruumi kohandamiseks taotluse esitajaid piirkonnakeskuste sotsiaaltöötajad (Taheva sotsiaaltöö spetsialist Evi Veerme, telefon 523 5022, evi.veerme@valga.ee, Karula sotsiaaltöö spetsialist Õnneke Hermaste, telefon 5309 0670, onneke.hermaste@valga.ee, Tõlliste sotsiaaltöö spetsialist Anu Tamm, telefon 529 0835, anu.tamm@valga.ee, Õru sotsiaaltöö spetsialist Eda Kabrits, telefon 5302 7240, eda.kabrits@valga.ee), puuetega inimeste teenuste spetsialist Valga linna piires Kristi Tsarjov, telefon 7669 948, kristi.tsarjov@valga.eening sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, telefon 5340 2123, jyri.kore@valga.ee.

Lisad:
Taotlus eluruumi kohandamiseks
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek
Korteriühistu nõusolek