Koja PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1 Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on vabal algatusel asutatud ja mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev, oma liikmeid võrdsetel alustel ühendav vabatahtlik ülevalgamaaline ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on suunatud liikmesühingute tegevuse koordineerimisele. Tegutseb sotsiaal-, haridus- ning kultuurivaldkondades ja ühendab juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.
Kojal võib olla palgaline juhtaparaat.

1.2 Koda on eraõiguslik kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Koja tulu kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kusjuures vara ja tulu liikmete vahel ei jaotata

1.3 Koda on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja, pitsati ning pangaarvete ja atribuutikaga.
Tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus

1.4 Koda juhindub oma tegevuses põhiseadusest, teistest seadustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
Koja tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Koda rajab oma suhted teiste institutsioonidega reeglina lepingulistel alustel. Koda võtab osa Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja teiste puuetega inimesi ühendavate organisatsioonide, kodade ja liitude tegevusest.

1.5 Koja asukoht on 68204 Valga, Kungla tn. 15

1.6 Koda on asutatud tähtajatult.

1.7 Koja majandusaasta algab 01.jaanuarist ja lõpeb 31.detsembril.

2. Eesmärk

2.1 Koja tegevuse põhieesmärk on kaitsta ühistegevuse läbi puuetega inimeste tegutsevate ühingute huve ja selle kaudu iga ühingu üksikliikme huve. Abistada ja suunata ühingute omaalgatuslikku tegevust tagamaks ühingute liikmetele eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega. Olla vahendajaks ühingute ja riigi ning omavalitsuste vahel ning koostööpartneriks kõikidele Koja tegevusest huvitatud firmadele ja teistele puuetega inimestega tegelevatele ühingutele ja organisatsioonidele.

2.2 Koda on katusorganisatsiooniks kogu maakonna erinevate puuetega inimeste organisatsioonidele.

2.3 Koda lähtub 16. mail 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Puuetega Inimeste Võrdsete Võimaluste Loomise Standardreeglitest, mille eesmärgiks on tagada puuetega inimestele samaväärsed õigused toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele, tööle ning vaba aja veetmisele. Samuti lähtub Koda oma tegevuses Eesti Vabariigi invapoliitika üldkonseptsioonist.

3. Ülesanded

3.1 Esindada vajadusel oma liikmete huve.

3.2 Puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglite täitmise jälgimine.

3.3 Puuetega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse toetamine.

3.4 Ravi-, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine.

3.5 Puuetega inimeste probleemide teadvustamine üldsusele ja neile lahenduste otsimine.

3.6 Puuetega inimestele koolituse korraldamine, suunamine ja arendamine.

3.7 Puuetega inimestele info levitamise tugisüsteemi loomine.

3.8 Puuetega inimestele suunatud uurimistööde, arengukavade ja projektide väljatöötamine, algatamine ja toetamine.

3.9 Liikmesühingute tegevuse koordineerimine, vajadusel abistamine.

3.10 Kultuuri- ja spordiürituste toetamine.

3.11 Koostöö üleriigiliste puuetega inimesi ühendavate organisatsioonidega, selle kaudu saadava teabe ja kogemuste vahendamine, osalemine üleriigilistes ja rahvusvahelistes koostööprojektides.

3.12 Sotsiaalteenuste ja –abi ühiskondliku süsteemi loomine. Mittetulunduslike teenuste korraldamine, koostöö organiseerimine riikliku süsteemiga.

3.13 Tööoskuste ja ümberõppe , õppebaaside, keskuste töökodade, osakondade loomine ja töö korraldamine nendes.

3.14 Tööoskuste õppimisel valmistatud toodangu realiseerimiseks müügikohtade rajamine ja toodangu realiseerimine.

3.15 Sihtotstarbeliste annetuste ja korjanduste korraldamine.

3.16 Teha muid toiminguid, mis ei ole vastuolus Eesti seaduste ja õigusaktidega.

3.17 Positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes.

4. Vara ja vahendid

Koja majandustegevus on suunatud Koja põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete elluviimiseks.
Koja tegevust rahastatakse vahenditest, mis moodustuvad:

4.1 Annetustest, eraldistest, kingitustest.

4.2 Pärandustest.

4.3 Tuluüritustest saadud laekumistest.

4.4 Sponsorlusest.

4.5 Kirjastustegevusest.

4.6 Koolituste korraldamisest.

4.7 Aktsiate või osade omamisest.

4.8 Intressidest ja dividendidest.

4.9 Varade rentimisest.

4.10 Muust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

4.11 Koda võib oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks luua koosseisulisi allüksusi, omada kinnis- ja registrisse kantud vallasvara ning teha EV seadustest tulenevaid tsiviil- ja äriõiguslikke tehinguid.

4.12 Koja allüksuste varad on Koja omand.

5. Liikmed

5.1 Liikmeteks võivad olla Koja põhikirja tunnistavad ja täitvad tegevust toetavad puuetega inimeste alal tegutsevad seltsid, ühingud, liidud.

5.2 Toetajaliikmeteks võivad olla Koja tegevust toetavad ning abistavad ja käesolevat põhikirja tunnistavad juriidilised isikud. Toetajaliige omab nõuandvat sõnaõigust.

5.3 Koja liikmeks astumiseks tuleb soovijal esitada Koja juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse järgmisel üldkogul. Kui Koja juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse Koja üldkogul.

5.4 Kojast väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Kojast saab välja astuda pärast majandusaasta lõppu ja kolmekuulist etteteatamistähtaega. Juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist ja nõudeõiguse mitte tekkimist väljaastunu liikmete nimekirjast.

5.5 Liikme võib Kojast välja arvata juhatuse otsusega kui ta ei täida Koja põhikirja sätteid või on oma käitumisega kahjustanud Koja mainet. Liikme esindaja samalaadse käitumise korral teeb Koda volitajale kirjaliku ettepaneku esindaja väljavahetamiseks.

5.6 Väljaarvatavale liikmele teatab juhatus kirjalikult koosoleku toimumise aja ja koha 1 kuu enne koosoleku toimumist, mil tema küsimus arutusele tuleb. Väljaarvatud liikmel on õigus osaleda selle küsimuse arutelu juures sõnaõigusega. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt hääletas vähemalt 4/5 juhatuse liikmetest.

5.7 Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse arutamist järgneval Koja üldkogul, mille otsus on lõplik.5.8 Liikme õigused ja kohustused:

5.8.1 Liikmetel on õigus:

5.8.2 Osaleda hääletusõigusega Koja üldkogul, omades 1 hääle.

5.8.3 Olla valitud liikmeühingu esindajate kaudu Koja juht- ja kontrollorganitesse.

5.8.4 Osaleda Koja üritustel.

5.8.5 Esitada ettepanekuid ja arupärimisi Koda puudutavates küsimustes ning saada Koja tegevusest teda huvitavat informatsiooni.

5.8.6 Kojast välja astuda kooskõlas käesoleva põhikirjaga.

5.8.7 Omada üldkogul asendusesindajat.5.9 Toetajaliikmel on õigus:

5.9.1 Osaleda oma esindaja kaudu Koja üritustel.

5.9.2 Osaleda ilma hääleõiguseta, nõuandva sõnaõigusega Koja üldkogul.5.10 Liige on kohustatud:

5.10.1 Järgima Kojas osalemise põhikirja ja juhtorganite otsuseid ning võtma need täitmiseks.

5.10.2 Osalema ühistegevuses, täitma Koja põhikirja ja kodukorda.

5.10.3 Võtma täitmiseks üldkogu ja juhatuse otsused.

5.10.4 Osalema Koja töös.

5.10.5 Täitma endale Koja ees võetud kohustused.

5.10.6 Mitte esinema Koja nimel ilma vastava volituseta.

5.10.7 Teatama arvestuse pidamiseks Kojale oma asukoha ja registriandmed; nende muutumise korral teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul.

5.10.8 Hoidma ja kaitsema Koja head nime, seisma Koja eesmärkide ja põhimõtete eest.

6. Üldkogu

6.1 Koja kõrgemaks organiks on üldkogu. Igal liikmel on üldkogul otsuste vastuvõtmisel 1 hääl, sõltumata esindajate arvulisest suurusest.

6.2 Üldkogu on korraline või erakorraline.

6.3 Korraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui 2 korda aastas, teatades selle toimumise aja ning päevakorra liikmetele kirjalikult vähemalt 7 kalendripäeva ette. Üldkogu juhatab Koja juhatuse esimees või liikmete soovil üldkogul valitud juhataja.

6.4 Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 liikmete kirjaliku motiveeritud taotluse põhjal, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 7 kalendripäeva.

6.5 Erakorraline üldkogu on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole liikmetest. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid kui üldkogul osalevad või on esindatud Koja kõik liikmed.

6.6 Koja põhikirja, eesmärgi ja ülesannete muutmiseks või tegevuse reorganiseerimiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek (muutmist otsustanud üldkogul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult). Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest

6.7 Üldkogu teised otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega .Kui üldkogul osalev Koja liige nõuab salajast hääletamist., tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.

6.8 Üldkogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest..

6.9 Üldkogul toimuvad korralised valimised Koja juhtorganitesse iga 4 aasta järel.

6.10 Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 1 nädala jooksul kokku sama päevakorraga üldkogu, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalejate arvust.

6.11 Üldkogu võib Koja otsusega kuulutada kinniseks. Osalejad ei kommenteeri arutelude käiku kolmandatele isikutele.

Üldkogu koosolek protokollitakse, liikmel on õigus eriarvamusele jäämise korral nõuda ka selle protokolli kandmist.

Üldkogu protokollile kirjutavad alla üldkogu koosoleku juhataja ja protokollija. 6.12 Üldkogu pädevuses on:

6.12.1 Eesmärgi muutmine.

6.12.2 Põhikirja muutmine ja täiendamine.

6.12.3 Juhatuse ja revidendi valimine 4 aastaks.

6.12.4 Tegevuse reorganiseerimine, ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

6.12.5 Juhatuse ja revidendi aruannete ärakuulamine ja hindamine.

6.12.6 Juhatuse või muu organi liikmega Koja kinnis- või registrisse kantud vallasvaraga tehingute tegemise otsustamine ja selles tehingus Koja esindaja määramine.

6.12.7 Kojale kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

6.12.8 Majandusaasta aruande kinnitamine.

6.12.9 Juhatuse väljalangenud liikmete või revidendi asemele valib järgmine üldkogu uued liikmed, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.

6.12.10 Üldkogu võtab vastu otsuseid Koja juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevuses.

7. Juhatus

7.1 Üldkogu vahelisel ajal juhib Koja tegevust juhatus, millesse üldkogu on valinud 1 kuni 5 liiget oma liikmete hulgast, selle esildise alusel. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

7.2 Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv üldkogul osalenud Koja liikmetest või nende esindajatest.

7.3 Koja juhatuse esimeheks valitakse juhatuse liikmete poolt üldkogul valitud juhatuse liikmete hulgast. Juhatuse esimehe valimisel on otsustavaks kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole Koja juhatuse liikmetest.

7.4 Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja juhib Koja juhatuse esimees vastavalt vajadusele mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosoleku võivad kokku kutsuda ka 3 juhatuse liiget oma motiveeritud taotluse alusel.

7.5 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

7.6 Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

7.7 Kõikides õigustoimingutes esindab Koda Koja juhatuse esimees ainuisikuliselt või ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.

7.8 Juhatuse liikme võib üldkogu otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Koja tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
Tagasi kutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed valib järgmine üldkogu tema asemele uue liikme, kelle volitused kestavad kuni järgmiste korraliste valimisteni.

7.9 Juhatuse uus valitud liige esitatakse koheselt kinnitamisele Tartu Maakohtu Registriosakonnas. 7.10 Juhatuse pädevusse kuuluvad:

7.10.1 Koja üldkogu koosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine.

7.10.2 Koja juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe valimine.

7.10.3 Liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine.

7.10.4 Vabariiklikutesse liitudesse ja teistesse organisatsioonidesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine.

7.10.5 Koja tegevuskavade ja eelarve koostamine ja kinnitamine.

7.10.6 Kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, volikirjade andmine.

7.10.7 Tegevuse juhtimine üldkogude vaheajal.

7.10.8 Eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine.

7.10.9 Koja esindamine ühiselt.

7.10.10 Muud seadustest tulenevad toimingud.

8. Juhatuse esimees

8.1 Juhatuse esimees valitakse juhatuse koosolekul 4 aastaks. 8.2 Juhatuse esimehe pädevuses on:

8.2.1 Juhatuse tegevuse korraldamine.

8.2.2 Koja nimel tegutsemine, Koja esindamine ilma volituseta nii kodu- kui välismaal.

8.2.3 Volikirjade andmine juhatuse otsuste alusel.

8.2.4 Allkirjaõiguse omamine Koja nimel.

8.2.5 Lepingute sõlmimine Koja nimel.

8.2.6 Annab oma tegevusest aru juhatusele.

8.2.7 Vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.

8.2.8 Juhatab juhatuse koosolekuid.

8.2.9 Avab ja suleb Koja pangakontosid.

9. Revident

9.1 Revident on sõltumatu füüsiline isik, kes valitakse üldkogul 4 aastaks.9.2 Revidendi pädevusse kuulub:

9.2.1 Jälgib ja kontrollib põhikirja täitmist.

9.2.2 Kontrollib eelarve täitmist ja aruandlust.

9.2.3 Revideerib kord aastas Koja finants- ja majandustegevust.

9.2.4 Esitab üldkogule revisjoniaruande.

10. Raamatupidamine

10.1 Koja raamatupidamise korraldamise tagab juhatus juhatuse esimehe kaudu vastavalt raamatupidamise seadusele.

10.2 Juhatus esitab aruanded üldkogule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Revident peab aruannetele lisama revideerimise arvamuse.

10.3 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

11. Osakonnad

11.1 Koja üldkogu võib asutada osakondi põhikirjaga kehtestatud eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks loetletud tegevusaladel. Osakonnad ei ole juriidilised isikud.

11.2 Osakonnad töötavad põhimääruse alusel , mille on kinnitanud Koja üldkogu.

11.3 Osakonda juhib juhataja, kellega sõlmib lepingu Koja juhatuse esimees üldkogu otsuse alusel.

11.4 Osakonna töötajatega sõlmib töölepingu juhataja ning kinnitab Koja juhatuse esimees.

11.5 Osakondade majandustegevuses peab olema garanteeritud mittetulunduslik tegevus, vastutab juhataja. Tootmis- ja teenindushindu kujundavad dokumendid peavad olema kooskõlastatud Koja juhatuse esimehe või selleks volitatud Koja juhatuse liikmega.

11.6 Osakonna juhataja on aruande kohuslane Koja juhatuse või vajaduse korral üldkogu ees.

11.7 Osakonnal võib olla tsentraalne või eraldi raamatupidamine.

11.8 Osakond võib omada osakonna pitsatit ja sümboolikat, kasutada Koja arveldusarvet eraldi kontona.

12. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

12.1 Koja tegevus lõpetatakse:

12.2 Üldkogu otsusega.

12.3 Pankrotimenetluse alustamisel Koja vastu.

12.4 Sundlõpetamise korral

12.5 Liikmete arvu vähenemisel alla kahe.

12.6 Üldkogu võimetuse korral valida juhatuse liikmeid

12.7 Tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkogu. Otsus on vastu võetud kui

lõpetamise poolt on hääletanud üle 2/3 liikmetest kahel järjestikul üldkogul,

mille vahe on vähemalt kaks kuud.

Kui Koja tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega, esitab juhatus seejärel avalduse

lõpetamise kandmiseks registrisse.

12.8 Likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkogu otsusega pole ettenähtud

teisiti. Likvideerijad lõpetavad Koja tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad

vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete

rahuldamist allesjäänud vara üle samasuunalist tegevust jätkavale mittetulundus-

ühingule.

12.9 Koda võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendatav mittetulundus-

ühing loetakse lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Ühinemisel

lähevad ühendatava mittetulundusühingu vara, õigused ja kohustused üle Kojale.

12.10 Koja jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotamise või eraldumise teel

vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Käesolev põhikiri on vastu võetud 22. märtsil 2004. aastal Koja üldkogu poolt.