Koja arengukava aastateks 2011-2015

I Üldinformatsioon

Koda on katusorganisatsiooniks 13-le erinevate puuetega inimeste organisatsioonile Valgamaal.

Koda on asutatud 22. septembril 1994.aastal.

Käesoleval ajal kuulub Kotta 1077 liiget.

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda asub südalinnas, Kungla tn.15, Valga 68204

telefon: 7661541, 55696517, e-mail:

Maja on antud Linnavalitsuse poolt Kojale rendile 0 rendimääraga 21. oktoobril 2002.a.

Majas on 4 saali, jõusaal, suur köök, arvutituba, garderoob, kontor, 2-e kohaline dušširuum, massööri kabinet, 8 töökabinetti, 3 WC-d ja 2 inva-WC-d, lift.Hoone on keskküttega, kogupindalaga 730,5 m2.

Koja ruumides tegutseb ka linna Pensionäride Liit, kuhu on koondunud üle tuhande inimese.

Koda lähtub oma töös 16. mail 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Puuetega Inimeste Võrdsete Võimaluste Loomise Standardreeglitest, mille eesmärgiks on tagada puuetega inimestele samaväärsed õigused toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele, tööle ning vaba aja veetmisele.

II Eesmärgid

Valgamaa põhikirjalisteks eesmärkideks on:

 • tagada puuetega inimestele samaväärsed õigused toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele, tööle ning vaba aja veetmisele,
 • aidata kaasa olemasolevate ühenduste tegevusele ning toetada uute loomist,
 • teha ettepanekuid ja soovitusi omavalitsustele ja teistele riigiasutustele puuetega inimeste elukvaliteedi ja toimetulekuparandamiseks,
 • koostöös kohalike omavalitsustegaarendada kogu maakonna invapoliitikat,
 • tihendada ja arendada koostööd Läti Valka Puuetega Inimeste Kojaga ja Venemaa Põtalovo rajooni puuetega inimeste organisatsiooniga,
 • arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel, viia oma liikmete probleemid ja nõudmised omavalitsuste ning üldsuse tasandile,
 • organisatsiooni süsteemne arendamine läbi meeskonnatöö,
 • seltside esimeeste ja aktiivi teadlikkuse tõstmine läbi koolituste ja teabepäevade.

III Tegevuskava

 1. Ühisürituste korraldamine puuetega inimestele ja nende pereliikmetele.
 2. Arvutikasutamise oskuste õpetaminepuuetega inimestele eesmärgiga laiendada informatsioonikättesaadavust puuetega inimeste hulgas.
 3. Erinevate koolituste ja õppepäevade korraldamine Koja töö jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil.
 4. Julgustada igati invaspordiga ja isetegevusega tegelevaid seltse.
 5. Igakülgse abi osutamine seltsidele uute projektide koostamisel ja elluviimisel.
 6. Koostöös kohalike omavalitsustega arendada olemasolevaid ja käivitada uusi teenuseid vastavalt nõudlusele.
 7. Jätkata koostööd Töötute Aktiviseerimiskeskusega ja Töötukassaga.
 8. Leida võimalusi peahoone välisfassaadi ja õuemaja renoveerimiseks.
 9. Renoveeritud õuemaja sisustada käsitööaidaks.

IV Strateegilise tähtsusega tegevus

 • Suurendada koja liikmete arv 1100 inimeseni.
 • Koja tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks uute seltside moodustamine: vaimupuudega, psoriaas, lihashaiged.
 • Kaasata Koja tegevustesse aktiivseid puudega noori.

Kokkuvõte

 • Arengukava on üldise iseloomuga, konkreetne tegevuskava koostatakse igal aastal eraldi arvestades finantsvõimalusi.
 • Koordineeriva katusorganisatsioonina on koja töö vajalik maakonnas tegutsevatele erinevate puuetega inimeste organisatsioonidele.
 • Arengukava on kinnitatud Valgamaa Puuetega Inimeste Koja üldkogu koosoleku poolt 14.10. 2011.a. protokoll nr.2 punkt 1 alusel.