ISTE

ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDEL

Päikeseringi Selts MTÜ pakub Valgas ja Otepääl psüühilise erivajadusega inimestele isikukeskse erihoolekande teenusmudeli baasteenust ning lisakomponente 2022 aastal.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei saa teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenusmudelis on teenusvajadusega inimese jaoks võimalik kujundada tema abivajadust arvestav personaalne teenus, mis koosneb rehabilitatsiooni, erihoolekande ja kohaliku omavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste tegevustest. Tegevused on jaotatud teenuskomponentide vahel, mis toetavad kõiki eluvaldkondi:

  • vaimse tervise hoidmist ja taastumist,
  • füüsilise tervise eest hoolitsemist,
  • tööd ja õppimist,
  • vaba aja sisustamist,
  • igapäevaelu toimetulekut.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine” raames.

Täiendav info on leitav siit:  https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-iste-rakendamine#2022

HINNAKIRI