Koja arengukava aastateks 2020-2025

Üldinformatsioon
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Valga PIK) on avalikes huvides tegutsev
juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille liikmeteks on puuetega inimeste ühendused
Valga maakonnast. Valga PIK on katusorganisatsiooniks 11-le erinevate puuetega inimeste
organisatsioonile mis koondab ligi 900 liiget üle (seisuga oktoober 2020) Valgamaa.
Valgamaa PIK on asutatud 22. septembril 1994.aastal, asub aadressil Kungla tn.15, Valga
linn. Majas on kokku kolm korrust, kõik ruumid on ligipääsetavad ka ratastooliga. Hoone on
keskküttega, kogupindalaga 730,5 m2.
Koda lähtub oma töös 16. mai 1995.a. Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Puuetega
Inimeste Võrdsete Võimaluste Loomise Standardreeglitest, mille eesmärgiks on tagada
puuetega inimestele samaväärsed õigused toimetulekule, elukohale, liikumisele, haridusele,
tööle ning vaba aja veetmisele.
Valgamaa PIK põhikirjalisteks eesmärkideks on:
• tagada puuetega inimestele samaväärsed õigused toimetulekule, elukohale,
liikumisele, haridusele, tööle ning vaba aja veetmisele,
• aidata kaasa olemasolevate ühenduste tegevusele ning toetada uute loomist,
• teha ettepanekuid ja soovitusi omavalitsustele ja teistele riigiasutustele puuetega
inimeste elukvaliteedi ja toimetuleku parandamiseks,
• koostöös kohalike omavalitsustega arendada kogu maakonna sotsiaalpoliitikat,
• arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel, viia oma liikmete
probleemid ja nõudmised omavalitsuste ning üldsuse tasandile,
• sihtrühma teadlikkuse tõstmine läbi koolituste, info- ja teabepäevade.
• osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid ning teisi teenuseid ning korraldada
ühisüritusi.
• sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavus eest seismine ja koostöö eesmärgi
saavutamiseks erinevate asutuste ning organisatsioonidega
Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks teeb Koda koostööd riigiasutuste, omavalitsuste ja
kodanikuühiskonna ning erasektori organisatsioonidega; osaleb töörühmades; vahendab
informatsiooni, viib ellu arendustegevusi ja projekte Koja liikmesorganisatsioonidele ning
puuetega ja erivajadustega inimestele; annab välja teabematerjale. Koja peamisteks
rahastajateks on Eesti Puuetega Fond ja Valga Vallavalitsus.
Arengusuunad

 1. osaleda omavalitsuste tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide
  väljatöötamisel;
 2. Ühisürituste korraldamine puuetega inimestele ja nende pereliikmetele.
 3. Erinevate koolituste ja õppepäevade korraldamine Koja töö jätkusuutlikkuse tagamise
  eesmärgil.
 4. Kaasa aidata puuetega inimeste huvitegevuse kättesaadavuse tagamisele ja
  mitmekesistamisele Kungla 15, Valga.
 5. Jätkata olemasolevaid ühingute ühistegevusi ja luua juurde uusi võimalusi sihtrüma
  tegevuste arenguks Kungla 15, Valga
 6. Julgustada igati spordiga ja isetegevusega tegelemist sihtrühma seas
 7. Koostöös kohalike omavalitsustega arendada olemasolevaid ja käivitada uusi
  teenuseid vastavalt vajadusele.
 8. Leida võimalusi peahoone välisfassaadi ja õuemaja renoveerimiseks.
 9. Renoveeritud õuemaja sisustada käsitööaidaks.
  Kinnitatud üldkogu otsusega 22.10.20202