Kasulik info

KOV toetused ja teenused

Sotsiaalteenuste ja vältimatu sotsiaalabi andmist korraldab kohalik omavalitsus. Valgamaa kohalikud omavalitsused on Valga vald, Tõrva vald ja Otepää vald.

Kohaliku  omavalitsuse üheks ülesandeks on korraldada linnas või vallas sotsiaalabi (teenuseid ja toetusi) ning selleks vajalike asutuste ülalpidamist.
Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Erandina on vältimatu sotsiaalabi saamise õigus kõigil seaduslikult Eestis viibivatel isikutel, kui  isik  abi vajamise hetkel asub valla territooriumil. Sotsiaalteenuste ja toetuste taotlemisest Valga maakonna saab täpsemalt lugeda iga valla kodulehelt rubriigi alt sotsiaal ja tervishoid. Selle rubriigi all on kirjas ka sotsiaalteenuste pakkujad KOV-s.
Iga kohalik omavalitsus kehtestab abi ja toetuste andmise korra, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust, sihtrühma kellele on toetus mõeldud, rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Erinevates omavalitsustes võivad olla erinevaid sotsiaalteenuseid ning ka kehtestatud korrad ning määrused nende saamiseks võivad erineda. Sotsiaal toetused jagunevad sissetulekust sõltuvaks ja mittesõltuvaks toetuseks.
 
Sotsiaalteenuse saamiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgsesse omavalitsusse, kus sotsiaaltöötaja hindab abivajaduse ning inimesele määratakse sõltuvalt tema vajadusest toetus või teenus, vajadusel suunatakse abivajaja riiklikele teenustele.
 
Kohaliku omavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenused
 Kohaliku omavalitsuse (vald, linn) poole võib pöörduda järgmiste teenuste saamiseks:

• koduteenus – täisealise abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises
• väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – täisealise abistamine ja hooldamine hoolekandeasutuses
• tugiisikuteenus – täisealise inimese ja/või lapse motiveerimine, juhendamine ja iseseisva toimetuleku arendamine
• täisealise isiku hooldus – puudega täisealise inimese abistamine õiguste ja kohustuste kandmisel
• isikliku abistaja teenus – puudega täisealise inimese abistamine igapäevastes toimingutes
• varjupaigateenus – täisealisele inimesele ajutise öömaja võimaldamine
• turvakoduteenus – lapsele või täisealisele inimesele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja kriisiabi võimaldamine
• sotsiaaltransporditeenus – puudega inimesele kohase sõiduki kasutamise võimaldamine
• eluruumi tagamine – sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele või perele, kes seda ise pole võimeline leidma
• võlanõustamisteenus – võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nõustamine võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel
• lapsehoiuteenus – 1,5–3-aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isikule lapshoiuteenuse tagamine, et toetada lapse hooldusõigust omava inimese toimetulekut ja töötamist.


Täiendkoolituse materjalid: