Kogemusnõustaja väljaõpe

Kogemusnõustaja väljaõpe

Tartu Rahvaülikoolis, Pepleri 4. Osa õppest on veebis.

Kogemusnõustaja koolitusele ootame inimesi, kes on taastunud vaimse ja/või füüsilise tervise probleemidest või kriisist ning soovivad kogemusnõustajana kasutada oma kogemust teiste toetamiseks. Kogemusnõustaja pakub lähtuvalt kliendi vajadustest emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge.

Kogemusnõustaja väljaõpe põhineb riiklikul koolituskaval. Õpe koosneb koolituspäevadest, praktikast ja praktika juhendamisest ning iseseisvast tööst. Täpsem info koolituse kohta on meie kodulehel.

Tartu Rahvaülikool on läbinud Eesti Kvaliteediagentuuri hindamise ja meile on omistatud kvaliteedimärk sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühmas. 

Koolituse maht ja periood

 1. osa: Koolituspäevad (80 t) 12.10.2023 – 18.01 2024 üle nädala 2 päeva järjest
 2. osa: Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid (110 t) 19.01 – 23.05.2024

Väike osa õppest toimub veebikeskkonnas Zoom. Vajadusel pakume tehnilist tuge.

Täpne ajakava on kodulehel.

Praktika

Praktika toimub peale koolituspäevade ja praktika ettevalmistava juhendamise läbimist.

Praktika kestus on 30 tundi. Igal osalejal on individuaalne praktikajuhendaja praktika kohas. Praktika perioodil toimub supervisioon kahes grupis (ühele grupile 6 tundi) ning praktika juhendamine kovisiooni grupis (igale osalejale 14 tundi). Praktikakoht leitakse vajadusel koostöös rahvaülikooliga. Praktiseerimise võimalusi otsitakse lähtudes õppija kogemusest ja teemast. Osaleja kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõputöö osana. Praktikat hindab individuaalne praktikajuhendaja ja kovisiooni läbiviija.

Lõputöö

Kirjalik lõputöö sisaldab taastumisloo kirjalikku läbitöötamist, enesereflektsiooni, praktika kirjeldust ja analüüsi ning kohustusliku lugemismaterjali reflektsiooni (kas see vist ka ülevaate tegemine vastavas teemas reha võimalused jne). Osaleja saab lõputöö koostamise juhendi ja koostamist juhendatakse. Lõputöö maht on 6 – 8 lehekülge.

Õppe alustamise tingimused

Isikliku taastumisloo olemasolu, valmidus kasutada seda kogemusnõustaja töös; piisav taastumistase; positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes; psühhosotsiaalne küpsus; valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega; valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada ja kasutada õppimise vahendina; valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega.

Miks õppida kogemusnõustajaks Tartu Rahvaülikoolis?

 • Meie koolitajad on praktiseerivad psühholoogid ja/või kogemusnõustajad, kõigil on pikaajaline koolitamise kogemus.
 • Iga kandidaadiga tehakse individuaalne intervjuu, mis aitab hästi jõuda selgusele, kas koolitus vastab õppija ootustele, võimetele ja vajadustele.
 • Nii teoreetilises kui ka praktilises osas on rõhk praktiliste tööriistade omandamisel ja oskuste harjutamisel, mida saab kohe rakendama hakata.
 • Praktika koosneb üldjuhul vaatluspraktikast, nõustamisest juhendaja juuresolekul ning iseseisvast praktikast. Peale igat seanssi (kus on juhendaja kaasas) ja lõpus toimub refleksioon juhendajaga. Praktika juhendamine (grupis ja individuaalselt) on ettenähtust suuremas mahus.
 • Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusel on 36 aastat koolituste korraldamise kogemust. Me täidame täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis kehtestatud nõudeid ja oleme registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
 • Tartu Rahvaülikoolile on omistatud Eesti Kvaliteediagentuuri kvaliteedimärk sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühmas ning Euroopa täienduskoolituse kvaliteedimärk EQM.
 • Kuna me oleme avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik sihtasutus, siis pakume kvaliteetset koolitust mõistliku hinnaga.

Koolitusele kandideerimiseks on vajalik

* registreeruda koolitusele; esitada 18.septembriks motivatsioonikiri 1 – 2 lk (motivatsioonikiri sisaldab taastumiskogemuse lühikirjeldust ning põhjendust, miks soovitakse koolitusel osaleda ja teha kogemusnõustaja tööd). Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV; osaleda individuaalsel eelintervjuul veebis või kohapeal (27. või 29.septembril)

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

 • teab nõustamise tööpõhimõtteid ja –eetikat ning kogemusnõustamise võimalusi;
 • kasutab teadlikult esmaseid nõustamisoskuseid, metoodikaid ja tehnikaid ning analüüsib nõustamisprotsessi;
 • tunneb kogemusnõustamise piire ja teeb vajadusel koostööd teiste spetsialistidega;
 • analüüsib enda kui nõustaja ressursse, käekirja, väärtussüsteemi ning riskikohti;
 • tunneb enesehoidmise aluseid ja teab kuidas ennetada läbipõlemist;
 • tunneb isikliku kogemusega seonduvat ravi-, rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste süsteemi.
 • töötab läbi ja esitab oma taastumisloo;
 • valib vajadusel sobivad sekkumised kriisitööks ja kasutab kriisisekkumise põhitehnikaid;
 • teab aitamistöös kasutatavate gruppide erinevaid liike ja valib sobivad juhtimistehnikad.

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust õppeosakonna juhiga: Ingrid Leinus ingrid@rahvaylikool.ee või telefonil 7427742.

www.rahvaylikool.ee