OLULINE INFORMATSIOON VÄHENENEUD TÖÖVÕIMEGA INIMESTELE!

Posted

Kuu algus tähendab vähenenud töövõimega inimestele töövõimetoetuse väljamaksmist Töötukassa poolt.

Osalise/puuduva töövõimega isikud said Töötukaasalt veebruari keskel teate, et 1. märtsist peab Töötukassa töövõimetoetusest kinni ainult ühe kohtutäituri akti. Töötukassa rõhutab, et arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist jälgib samuti kohtutäitur. Kohtutäituri ülesanne on enne arestimiskorralduse tegemist selgitada välja isiku sissetulekud, ülalpeetavad ja sellest informatsioonist lähtuvalt teha toetuse või hüvitise arestimise korraldus.

Järgnevalt juhised, et ei korduks veebruaris töövõimetoetuse arestimisega kogetud probleemid:

  1. KONTROLLIGE töövõimetoetuse arestimise AKTi!On see koostatud/uuendatud pärast täitemenetluse seadustiku § 132 lg 12 jõustumist (10.06.2018).

– alla palga alammäära suurusest sissetulekust (töövõimetoetus on alla palga alammäära) on arestitav kuni 20%

– 20%-ist vähem arestimine > täitur võib rahuldada võlgniku taotluse arestimis% vähendamiseks (arvestades mõjuvaid põhjuseid)

Akti osas on vaja pöörduda täituri poole (kirjaliku avaldusega)!

  • Mitu täiteasja > millist täiteasja täidetakse – kiireima vastuse saate Töötukassast.
  • Töötukassa kannab teile töövõimetoetust üle vähem, kui seaduses sätestatud, siis on teil VÄGA KIIRE!

Sissetuleku aresti alt vabastamise AVALDUSe peate tegema kohtutäiturile  KOLME TÖÖPÄEVA JOOKSUL (toetuse laekumise päevast), nt 05.märts on neljapäev, avaldus täiturile hiljemalt 10.03.

  • avaldusega kaasa kontoväljavõte tõendamaks, et töövõimetoetus teie ainuke sissetulek (nt. pereliikmete, sõprade rahaline abi = sissetulek, mis arestitakse).
  • Teil on ülalpeetavaid > täitur kohustatud arestimisaktis märkima ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa. Kui aktis ülalpeetavatega seonduv puudub ja toetust laekub vähem > 3 tööpäeva avalduse tegemiseks täiturile enamarestitu tagasisaamiseks, arestimisakti täpsustamiseks, lisage avaldusele koopia lapse(te) sünnitunnistus(t)est. Ülalpeetavate infot saab täpsustada ka toetuste väljamakse vahelisel ajal.
  • Täiteasjaks on elatisenõue (lapse ülalpidamiskohustuse täitmiseks) >> töövõimetoetust saab arestida suuremas ulatuses kui 20%. Elatise nõudeid täidetakse eelisjärjekorras.

Juhtnöörid koostas sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB)

§ ÕTB õigusabi erivajadustega isikutele

§ võtke ühendust tel 5385 0005 (esmaspäevast neljapäevani kl 10.00 kuni 15.00)

Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

Posted

PRESSITEADE

2.12.2019

Eesti Puuetega Inimeste Koda: puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval juhib Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) tähelepanu, et puuetega inimestele tuleb kindlustada võrdne ja vajadustele vastav ligipääs sotsiaalkaitsele kõigis kohalikes omavalitsustes (KOV).

EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm selgitab, et seaduse kohaselt peab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi andmist korraldama inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne KOV. “On loomulik, et inimene saab abi sealt, kus ta elab. Kuid täna puudub KOVides nii ühtne puuetega inimeste abivajaduse hindamise metoodika kui ka järelevalve teenuste sisu ja kvaliteedi üle,” avab Haukanõmm probleemi tausta.

Haukanõmme sõnul on KOVide eelarved ajas kasvanud, kuid panus sotsiaalkaitsesse samal ajal kahanenud –  kui 2009. aastal kulus sotsiaalkaitsele 10,5% KOVide eelarvest, siis 2018. aastal vaid 7,6%. “See tähendab, et sotsiaalkaitse ei ole KOVide jaoks prioriteet. Osad linnad ja vallad on suutnud ajaga sammu pidada, suurem osa kahjuks mitte, mistõttu koheldakse puuetega inimesi ebavõrdselt. Kui inimesel on näiteks sügav liikumispuue, vajab ta ühtmoodi abi  nii Lihulas, Narvas kui Tallinnas,” lisab Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul on tähendab puudega inimesele vajaliku abi kättesaadavus lisaks vaesuse vähendamisele ka iseseisvamat ning väärikamat elu. Seetõttu on oluline hinnata KOVidele suunatud ressursside piisavust vajaliku abi osutamisel ning toetada omavalitsusi tarkade valikute tegemisel. On vaja ka tõhusamat dialoogi puuetega inimeste organisatsioonide ja omavalitsuste vahel.

Dialoogi suurendamiseks korraldab EPIKoda homme, 3. detsembril Raplas rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsi “Elu kui dokfilmis. Kes lavastab kohaliku tasandi sotsiaalkaitset?” Konverentsil jagatakse KOVide häid praktikaid ning otsitakse parimaid tulevikustsenaariume. Päeva avab riigihalduse minister Jaak Aab ning ettekannetega esinevad EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid. Konverentsi kava on leitav manusest.

Lisainfo: Monika Haukanõmm, EPIKoja juhatuse esimees, telefon 5696 6326

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja krooniliste haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee

Teate edastas: 

Helen Kask

EPIKoja peaspetsialist

Tel: 55606123

helen.kask@epikoda.ee

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda tähistas 25. aastapäeva

Posted

15. novembril tähistati Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas suurt juubelit, sest koda sai 25. aastaseks. Saali oli kogunenud õnnesoovijaid palju ning nende hulka kuulus ka sotsiaalminister Tanel Kiik, kes täna viibib visiidil Valgamaal.

Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Marika Ein tundis rõõmu, et kojas käivad inimesed teevad sellest kodu ning, et neil on võimalus kasutada nii ilusaid ruume. Ein tegi ka lühikese ülevaate koja ajaloost ning sellest, kuidas on jõutud 25. aastapäevani.

Sotsiaalminister Tanel Kiik edastas kojale oma õnnesoovid ning rõõmustas rohkete inimeste üle saalis. „Valgamaa Puuetega Inimeste Kojal on vedanud, teie ilus maja asub ka väga ilusa koha peal. See, et teid siin saalis nii palju täna on näitab, et teile läheb see koht korda ja te teete head tööd. Te olete aktiivsed, teil on palju mõtteid ja küsimusi, mille üle arutada ja seda loodetavasti ka riigiga,” sõnas Kiik.

Oma õnnitlused andsid üle veel ka Valga Vallavalitsus, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, Võrumaa Puuetega Inimeste Koda, Valga Linna Pensionäride Liit ning Valgamaa Puuetega Inimeste Koja seltside esindajad.

Valgamaa Puuetega inimeste Koda asutati 22. septembril 1994. aastal. Valgamaa Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsiooniks 11 erinevale puuetega inimeste organisatsioonile. Kotta kuulub hetkel 876 liiget üle maakonna. Koja tegevuse põhieesmärgiks on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koordinaatoriks.

Galerii üritusest

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda Tähistab 25. aastapäeva

Posted

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda – Atsakad läbi aastate – Märka Tegusaid Ühendusi 2018

MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste koda asutati 22. septembril 94. aastal katuseorganisatsiooniks erinevatele puuetega inimeste seltsidele ja ühingutele. Koja põhieesmärk on olla selles valdkonnas tehtava töö maakondlik koordinaator. Tänasel päeval kuulub organisatsiooni 760 liiget üle maakonna. Käivad kuuldused, et selles organisatsioonis tegelevad atsakad.

Video siin

Parkinsonihaiged ja nende hooldajad!

Posted

22.oktoobril kell 12.00 Valga PIK ( Kungla 15) 
Tartu neuroloogi loengule:  ” Parkinsoni tõve kaasaegsed ravi võimalused“                                      
Info tel.5283571 ELGA

Valgamaa Parkinsoni Haiguse Selts

Eakate päeva tähistamisest võttis osa sotsiaalminister

Posted

1.oktoobril toimus Otepää kultuurimajas rahvusvahelise eakate päeva tähistamine.
Päeva avas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes rääkis eakate üha suurenevast olulisusest ühiskondlikkus sotsiaalpoliitilises kontekstis. Pensioniikka jõudnud inimesed on tihti töövõimelised veel pikki aastaid ja nende panustamist ühiskondlikku ellu tuleb igati toetada ning väärtustada.
Vallavanem Kaido Tamberg pööras oma sõnavõtus tähelepanu põlvkondade sidususe olulisusele. Ta pidas väga tähtsaks seda, et vanemad inimesed saaksid edasi anda oma tarkuse, kogemuse ja teadmised noorematele, siis on tagatud järjepidevus ning edu. Samuti kutsus vallavanem üles inimesi märkama ja hoolima, et ükski eakas ei peaks ennast tundma üksikuna.
Toredast päevast osa saama oli kogunenud üle 80-ne särasilmse ja rõõmsameelse inimese. Päevakava oli mitmekesine – õpetlikud ettekanded vaimsest tervisest, turvalisusest ning ohutusest vaheldusid meeleolukate tantsuliste ja laululiste etteastetega. Tervislikust toitumisest rääkis Kerttu Siim-Wilcox ja praktilise toiduvalmistamisega tegeles maja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg. Ettekande lõpus oli võimalik kõigil päevast osavõtjatel maitsta tervislikku ning kohalikust toorainest valminud rooga.
Kohal olid abivahendeid tutvustamas ja müümas Invaru OÜ, Tervise Abi OÜ ning invaskuuterite demonstratsioon viis läbi Elu Ratastel OÜ. Kohal oli 7 erinevat elektrilist invarollerit ning kõigil soovijatel oli võimalik proovisõitu teha ning asjalikku nõu saada nii abivahendi ostmise kui rendi kohta.
Sügav kummardus kultuurikollektiividele Lõbusad Lesed – juhendaja Pille Plinte, Pääsusilmad -juhendaja Anne Udeküll ja Vokiratas – juhendaja Helgi Pung.
Täname Politse-ja Piirivalveametit, Päästeametit ning Maanteeametit.

Marika Ein
Otepää Invaühing

Pildid üritusest

EPIKoja liikmeklubi viies kohtumine

Posted

Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas toimus 19. Septembril 2019a. EPIKoja liikmeklubi viies kohtumine

Liikmeklubis jagatakse omavahel mõtteid teiste EPIKoja liikmesorganisatsioonide eestvedajatega, kes kogevad oma töös sarnaseid olukordi, küsimusi ja väljakutseid. Väljastpoolt oma organisatsiooni saadud näited aitavad mõnikord oma situatsioonidele teisiti vaadata, samas pakuvad ka küünarnukitunnet.

Igas liikmeklubis:

1) käsitletakse mõnda liikmete jaoks olulist laiemat teemat (nt. organisatsiooni juhtimisküsimused, liikmesühingute toetamine, teenuste osutamine sihtgrupile, huvikaitse), mille käigus pühendame aega liikmete omavahelisele vabale suhtlusele, kontaktide loomisele, uuendamisele ja kogemuste vahetamisele;

2) viib ühe puudespetsiifilise või kroonilise haiguse spetsiifilise liidu esindaja läbi minikoolituse, tutvustades konkreetset puuet ja/või kroonilist seisundit ning sellega seonduvaid väljakutseid ja takistusi.

Viiendas liikmeklubis on fookuses puuetega inimeste organisatsioonide koostöö kohalike omavalitsustega osaleb Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre, kohtumise teises pooles anname ülevaate kutsehaiguste ja tööõnnetuste olemusest ning nendega seonduvatest väljakutsetest ja takistustest.

19.09.2019 toimuva liikmeklubi päevakava:

10:30-11:00 Kogunemine, tervituskohv
11:00-12:30 liikmeklubi vestlusring: puuetega inimeste
organisatsioonide koostöö kohalike omavalitsustega
Modereerib Marika Ein, Valgamaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
12:30-13:00 Lõuna
13:00-14:30 liikmeklubi vestlusring jätkub
14:30-14:45 Kohvipaus
14:45-16:15 liikmeklubi koolitus: Kutsehaiguste ja tööõnnetuste
olemus, nendega seonduvad väljakutsed ja takistused
Tiina Kink, Eesti Kutsehaigete Liidu tegevjuht
16.15-16.30 Kokkuvõte